bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o certyfikaty Systemów Zarządzania!

KONTAKT

Ile trwa uzyskanie certyfikatu?

Czas potrzebny na uzyskanie certyfikatu, często zależy od indywidualnej sytuacji Klienta.

Przed przeprowadzeniem audytu certyfikującego należy dopełnić wszystkich formalności, czyli zaakceptować ofertę, podpisać umowę oraz uzgodnić dogodny termin audytu. Ilość czasu potrzebna na te wszystkie czynności zależy zwykle od organizacji starającej się o certyfikat.

Od momentu przeprowadzenia audytu certyfikującego do uzyskania certyfikatu zwykle mija około 6 tygodni. Warto zauważyć, że czas ten może się wydłużyć w przypadku zidentyfikowania ewentualnych niezgodności, które muszą zostać zamknięte, zanim firma otrzyma certyfikat.

Ile kosztuje uzyskanie certyfikatu?

Cena certyfikacji zawsze ustalana jest indywidualnie.

Koszty zależą od takich czynników jak rodzaj systemu zarządzania, który ma być certyfikowany, wielkość organizacji (ilość pracujących osób), lokalizacja i rodzaj prowadzonej działalności.

Oferta na certyfikację obejmuje w przypadku naszej Jednostki Certyfikującej koszty pracy audytora (wraz z kosztami podróży oraz ewentualnie zakwaterowania), koszt opracowania i weryfikacji dokumentacji, wydania certyfikatu w wersji polsko- i anglojęzycznej, wydanie certyfikatu ozdobnego/grawertonu, oraz udostępnienia logo i znaków certyfikacji.

Informacje o dokładnych kosztach certyfikacji można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z jednostką lub wypełnienie wniosku o wycenę kosztów certyfikacji.

Jak można uzyskać certyfikat? Czy wystarczy podejść do audytu?

Certyfikat może uzyskać tylko firma, która posiada wdrożony system zarządzania, zgodny z odpowiednią normą, np. ISO 9001: 2008. System można wdrożyć samodzielnie lub przy pomocy jednostek konsultingowych. System powinien funkcjonować w firmie przynajmniej przez 3 miesiące przed podejściem do certyfikacji.

W celu certyfikacji swojego systemu zarządzania, należy pozytywnie przejść audyt certyfikujący, który polega na wizycie audytora lub zespołu audytorskiego w siedzibie firmy klienta. Audyt dotyczy m.in. takich kwestii jak:

  • informacje i dowody zgodności funkcjonującego systemu zarządzania ze wszystkimi wymaganiami odpowiedniej normy lub innego dokumentu normatywnego;
  • monitorowanie, pomiar, raportowanie i przegląd dotyczące kluczowych celów i zadań (zgodnych z wymaganiami odpowiedniej normy lub innego dokumentu normatywnego);
  • system zarządzania funkcjonujący u Klienta oraz jego skuteczność w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa;
  • sterowanie operacyjne dotyczące procesów funkcjonujących u Klienta;
  • audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania;
  • odpowiedzialność kierownictwa związana z przyjętą polityką;
  • powiązania między wymaganiami normatywnymi, polityką, celami i zadaniami (zgodnymi z wymaganiami odpowiedniej normy lub innego dokumentu normatywnego), mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi, odpowiedzialnościami, kompetencjami personelu, działaniami, procedurami, danymi, jak również ustaleniami;
  • oceny lokalizacji objętych zakresem certyfikacji oraz warunków w nich panujących.

Po zakończeniu działań, zostaje sporządzony raport z audytu, zawierający wnioski na temat systemu zarządzania funkcjonującego w firmie i w przypadku braku niezgodności wydana zostaje rekomendacja audytora do uzyskania certyfikatu. Dokumentacja audytowa zostaje zweryfikowana przez ekspertów z jednostki certyfikującej. Jeśli wynik weryfikacji jest pozytywny, firma uzyskuje certyfikat.

Czy certyfikat będzie honorowany także w innych krajach?

Tak.

Certyfikat będzie uznawany w innych krajach, jeśli jednostka certyfikująca, która go przyznała, posiada akredytację jednostki akredytującej i jeśli wspomniana jednostka akredytująca, podpisała wielostronne porozumienie o wzajemnym uznaniu (EA MLA) równoważności i wiarygodności usług akredytacyjnych, a tym samym certyfikatów.

BM TRADA posiada akredytację UKAS, Państwowej Jednostki Akredytującej z Wielkiej Brytanii, która z kolei jest sygnatariuszem EA MLA.

Czy certyfikat jest uznawany przez NFZ?

Tak.

Zgodnie z zarządzaniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, uznawane będą certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej, która podpisała Wielostronne Porozumienie EA (EA MLA – Multilateral Agreement). Lista jednostek akredytacyjnych, które spełniają te wymagania jest dostępna na stronie internetowej organizacji European Accreditation.

BM TRADA posiada akredytację UKAS, Państwowej Jednostki Akredytującej z Wielkiej Brytanii, która także jest sygnatariuszem Wielostronnego Porozumienia EA. Dzięki temu, wszystkie certyfikaty wydawane przez BM TRADA będą uznawane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak wygląda audyt?

Jednostka certyfikująca może przeprowadzić kilka rodzajów audytów: audyt wstępny (analiza rozbieżności), dwufazowy audyt certyfikujący, audyt nadzorujący, audyt re-certyfikujący oraz audyt specjalny.

Audyt certyfikujący, nadzorujący oraz re-certyfikujący stanowią obowiązkowe elementy cyklu certyfikacji. Analiza rozbieżności może zostać przeprowadzona na życzenie klienta, przed audytem certyfikującym, zaś audyt specjalny ma miejsce w przypadku wystąpienia poważnych niezgodności lub innych problemów wymagających dodatkowej wizyty jednostki certyfikującej.

W zależności od funkcjonującego systemu zarządzania oraz rodzaju audytu, mogą być sprawdzane różne aspekty działalności organizacji. Większość audytów jednak ma dosyć podobną formę i polega na wizycie audytora lub zespołu audytorskiego w siedzibie organizacji. Audyt rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, w którym zwykle poza audytorem uczestniczy także przynajmniej przedstawiciel kierownictwa zajmujący się systemem zarządzania oraz osoba stojąca na czele firmy. W trakcie trwania wizyty, audytor będzie przeglądać dokumentację firmy, odwiedzać poszczególne działy, oraz rozmawiać z pracownikami. Zadaniem audytora będzie zebranie dowodów, potwierdzających zgodność lub niezgodność systemu zarządzania z wymaganiami odpowiedniej normy. Wszelkie spostrzeżenia, czy tez niezgodności zostaną odnotowane przez audytora oraz pokrótce zaprezentowane na spotkaniu zamykającym. Szczegółowe wnioski zostaną przedstawione w raporcie z audytu, który zostanie przesłany do organizacji krótko po wizycie.

Jak długo trwa audyt?

Czas audytu może się różnić w zależności od takich czynników jak: rodzaj certyfikowanego systemu zarządzania, rodzaj audytu, wielkość organizacji i ilość oddziałów oraz rodzaj prowadzonej działalności.

Audyt certyfikujący składa się z dwóch faz, z czego pierwsza może być przeprowadzona zdalnie tylko w przypadku systemu ISO 9001. Minimalny czas trwania pierwszej fazy audytu to pół dnia, a drugiej-jeden dzień.

Pozostałe audyty zwykle trwają minimalnie jeden dzień. Często druga faza audytu certyfikującego i audyt re-certyfikujący zajmują więcej czasu niż audyty nadzorujące.

Planowany czas trwania audytu zostaje ustalony na podstawie informacji przekazanych przez organizację, przy przygotowaniu oferty.

Jak długo ważny jest certyfikat?

Certyfikat systemów zarządzania jest ważny przez trzy lata.

Jednak, aby utrzymać ważność certyfikatu w tym czasie, należy co roku pomyślnie przejść audyt nadzorujący, który ma za zadanie potwierdzić, że firma w dalszym ciągu spełnia wymagania norm.

Po upływie ważności certyfikatu nie trzeba od nowa rozpoczynać procesu certyfikacji – można podejść do audytu re-certyfikującego, który pozwoli przedłużyć ważność certyfikatu na kolejne trzy lata.

W przypadku, gdy została wydana nowelizacja normy dla systemu zarządzania, certyfikaty przyznawane na zgodność ze starą wersją normy, będą ważne tylko do końca okresu przejściowego. Czas trwania okresu przejściowego jest ogłaszany przez ISO lub inną organizację wydającą standard, w momencie publikacji nowej wersji normy.

Co to jest niezgodność?

Niezgodność oznacza niespełnienie przez organizację wymagań odpowiedniego punktu normy systemu zarządzania.

Niezgodności można podzielić na dwa rodzaje: niezgodność drugorzędna (minor) oraz niezgodność duża (Major).

Niezgodność drugorzędna jest brakiem zgodności z jednym z wymagań normy, które nie powoduje braku skuteczności systemu.

Niezgodność duża jest wadą całego systemu, identyfikowaną gdy organizacja nie wdrożyła istotnej części systemu lub nie spełniła znaczącej ilości wymagań normy.

Co należy zrobić jeśli audytor wykryje niezgodność?

Jeśli w trakcie audytu zostanie zidentyfikowana niezgodność, audytor przekaże organizacji specjalny formularz zawierający szczegółowe informacje na ten temat.

W celu zamknięcia niezgodności, należy zidentyfikować jej przyczynę, usunąć ją, oraz podjąć działania mające na celu zapobiegać podobnym niezgodnościom w przyszłości. Informacje na temat podjętych działań należy odnotować w otrzymanym formularzu, który następnie trzeba przesłać do jednostki certyfikującej/audytora. Jeśli dostarczone informacje zostaną uznane za wystarczające, niezgodność zostanie zamknięta.

W zależności od rodzaju niezgodności, organizacja ma inny czas na odpowiedź na niezgodność:

  • duża niezgodność: 3 miesiące
  • drugorzędna niezgodność: 12 miesięcy

Jeśli jakakolwiek niezgodność zostanie zidentyfikowana w trakcie audytu certyfikującego lub re-certyfikującego, organizacja nie otrzyma certyfikatu, dopóki niezgodność nie zostanie zamknięta.