bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o certyfikat ISO 50001!

ZAPYTAJ O OFERTĘ
PRZENIEŚ CERTYFIKAT DO BM TRADA

KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI ISO 50001

Zabezpieczenie dostępności zasobów energetycznych
Dowód na spełnianie regulacji prawnych
Dowód na społeczną odpowiedzialność oraz zaangażowanie w zrównoważony rozwój
Narzędzie statystyczne
Minimalizacja ryzyka związanego z bezpieczeństwem energetycznym
Redukcja gazów cieplarnianych
Ustalenie polityki energetycznej, zawierających plany, cele i wskaźniki dla zmniejszenia zużycia energii (przejrzystość wykorzystywania energii)
Usprawnienie zarządzania organizacją
Doskonalenie wydajności energetycznej, dzięki ustaleniu bazowego zapotrzebowania na energię i ścisłemu monitorowaniu działalności operacyjnej

INFORMACJE OGÓLNE NT. ISO 50001

ISO 50001, to uznany na całym świecie standard Systemu Zarządzania Energią-EnMS (Energy Management System – Requirements with guidance for use), który został opublikowany w 2011 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną – ISO (International Organization for Standardization). Standard powstał z połączenia systemu zarządzania energią, obowiązującego w Stanach Zjednoczonych i Europejskiej normy EN 16001:2009. W dotychczasowym wydaniu normy skupiano się przede wszystkim na aspektach energetycznych, w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska poruszanej w normie ISO 14001.

system zarządzania energią iso 50001

WYMAGANIA SYSTEMU ISO 50001

wymagania iso 50001

Najnowsze wydanie normy zawiera wymagania dla organizacji, dotyczące oceny, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania energią, który umożliwia systematyczną poprawę wydajności energetycznej organizacji. W normie ISO 50001 ustanowiono wymagania odnośnie użytkowania i zużycia energii, odnoszące się zarówno do dokumentacji i sprawozdawczości oraz praktyk pomiaru, jak również projektowania i nabywania. Norma znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie pojawiają się zmienne wpływające na wydajność energetyczną, które organizacja może monitorować i regulować. Dotyczy to między innymi systemów, urządzeń, procesów i personelu.

Certyfikacja na zgodność z ISO 50001 to najlepszy dla organizacji sposób na zapewnienie sobie prawidłowego zarządzania energią, zmniejszenie kosztów zużycia energii, oraz ochronę zasobów. Dzieje się tak, dzięki ustrukturyzowanemu i kompleksowemu podejściu do poprawy wydajności energetycznej.

Zgodnie z założeniami ISO 50001 należy ustalić politykę energetyczną, zawierającą cele i plan zmniejszenia zużycia energii.

AUDYTY CERTYFIKUJĄCE ISO 50001

Audyty Systemu Zarządzania Energią wymagają niższego czasowego zaangażowania auditorów, w porównaniu do audytów pozostałych Systemów Zarządzania (biorąc pod uwagę te same cechy certyfikowanej organizacji).

ISO 50001 można sprawnie zintegrować z pozostałymi Systemami Zarządzania, zwłaszcza z Systemem Zarządzania Środowiskowego.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SYSTEM ISO 50001?

System Zarządzania Energią przeznaczony jest dla każdego rodzaju organizacji, bez względu na jej wielkość i prowadzoną działalność. W szczególności dotyczy tych organizacji, dla których koszty zużycia energii są znaczące. Jest również bardzo dobrym rozwiązaniem dla wszystkich firm, dla których duże znaczenie ma ochrona środowiska, ze względu na to, że zoptymalizowana konsumpcja energii wiąże się z równoczesną redukcją emisji gazów cieplarnianych.

dla kogo iso 27001

PRZENIESIENIE CERTYFIKATU DO BM TRADA

transfer iso 22000

Proces transferu certyfikatu zostaje przeprowadzony w przypadku, gdy certyfikowana firma chce zmienić jednostkę certyfikującą bez utraty ważności swoich certyfikatów.

Transferu certyfikatu można dokonać na każdym etapie cyklu certyfikacji, tzn. zarówno na etapie audytu nadzorującego, jak i podczas re-certyfikacji.

Warunkiem przeprowadzenia transferu jest spełnienie następujących warunków:

  • posiadanie ważnego certyfikatu, wydanego przez akredytowaną jednostkę
  • posiadanie raportów z audytu certyfikującego oraz audytów nadzoru i ewentualnych kart niezgodności
    (z całego poprzedniego cyklu certyfikacji)
  • zamknięcie wszystkich głównych niezgodności zidentyfikowanych w trakcie poprzedniego audytu.
    W celu rozpoczęcia transferu certyfikatu, należy skontaktować się z jednostką certyfikującą i przesłać wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli organizacja kwalifikuje się do transferu oraz akceptuje ofertę jednostki, możliwe będzie podpisanie umowy na certyfikację.

Organizacja, która dokonała transferu, otrzymuje certyfikat od nowej jednostki.

Jeśli nie postanowiono inaczej, kolejne audyty nadzoru lub re-certyfikacji odbędą się zgodnie z programem ustalonym przez poprzednią jednostkę certyfikującą.

bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o certyfikat ISO 50001!

ZAPYTAJ O OFERTĘ
PRZENIEŚ CERTYFIKAT DO BM TRADA