bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o certyfikat ISO 14001!

ZAPYTAJ O OFERTĘ
PRZENIEŚ CERTYFIKAT DO BM TRADA

KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI ISO 14001

Poprawa wizerunku organizacji w oczach konsumentów oraz kontrahentów
Poprawa wyników środowiskowych przedsiębiorstwa – redukcja odpadów, emisji
Redukcja kosztów oraz oszczędność energii poprzez racjonalne gospodarowanie surowcami
Ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii
Dowód na zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi, związanymi ze środowiskiem naturalnym

DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ
O CERTYFIKAT ISO 14001?

Rosnące zainteresowanie ochroną naturalnego środowiska bezpośrednio przekłada się na wymagania społeczeństwa wobec wszelkiego rodzaju organizacji. Obecnie, coraz więcej konsumentów, kontrahentów i pracowników oczekuje, że producenci i usługodawcy będą podejmować działania przyczyniające się do ochrony przyrody i zasobów naturalnych. Jednym ze skutecznych sposobów na zaangażowanie organizacji w ochronę środowiska i zademonstrowanie swojej pro-środowiskowej postawy jest wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001.

System zarządzania środowiskowego ma na celu pomóc organizacjom w identyfikowaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu kwestii środowiskowych, bezpośrednio związanych z działalnością organizacji. W przeciwieństwie do niektórych norm, ISO 14001 nie wyznacza konkretnych parametrów technicznych związanych ze środowiskiem
(jak na przykład dozwolony poziom emisji), tylko przedstawia sposób zarządzania kwestiami środowiskowymi, mający w efekcie doprowadzić do zminimalizowania negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

certyfikacja iso 14001
bmtrada-logo

System zarządzania środowiskowego ISO 14001, podobnie jak większość standardów ISO, jest oparty na Cyklu Deminga (określanego też jako PDCA, od ang. Plan-Do-Check-Act), czyli schemacie przedstawiającym zasadę ciągłego doskonalenia. W interpretacji twórców ISO, cykl Deminga składa się z szeregu działań następujących po sobie w logicznym porządku: planowanie, wykonywanie zaplanowanych czynności, sprawdzenie rezultatów i wprowadzenie odpowiednich działań.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1. Zaplanuj (ang. Plan)

W przypadku wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001, pierwszym etapem we wspomnianym wyżej cyklu jest opracowanie polityki środowiskowej. Według standardu, polityka środowiskowa stanowi deklarację kierownictwa organizacji, dotyczącą planów poprawy wyników związanych ze środowiskiem. W celu opracowania polityki adekwatnej
do możliwości i potrzeb danego przedsiębiorstwa, należy najpierw ustalić, w jaki sposób procesy organizacji wywierają wpływ na środowisko. Należy przy tym wziąć pod uwagę takie elementy, jak zużycie energii oraz surowców, wytwarzanie odpadów czy emisje hałasu lub zanieczyszczeń. Każdy z takich aspektów musi być oceniony pod względem znaczenia i wpływu na środowisko naturalne. Przeprowadzona ocena pozwoli organizacji wyznaczyć cele, związane z ograniczeniem tych wpływów.
Określone cele, które będą stanowić podstawę do wdrożenia dalszych działań, powinny zostać zawarte w polityce środowiskowej.

2. Wykonaj (ang. Do)

Kolejny krok w cyklu polega głównie na wprowadzeniu w życie planów
opracowanych w poprzedniej fazie wdrażania systemu. Norma ISO 14001 wymaga, aby na tym etapie organizacja zidentyfikowała jakie zasoby są potrzebne
do realizacji wyznaczonych celów. Ponadto, należy opracować oraz w razie potrzeby, udokumentować procedury, które są niezbędne do wykonania zaplanowanych działań. W przypadku systemu zarządzania środowiskowego, takie procedury obejmują, między innymi, kwestię identyfikacji wymagań prawnych, kontroli parametrów środowiskowych czy zasady postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych. W celu zagwarantowania, że wszystkie procesy będą przebiegać prawidłowo, należy również wyznaczyć osoby odpowiedzialne za dane działania.

3. Sprawdź (ang. Check)

Zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001, wszystkie wyznaczone cele powinny być mierzalne, gdyż następnym krokiem w systemie jest sprawdzanie wyników przeprowadzonych działań. W ramach weryfikacji, która powinna być przeprowadzana okresowo, organizacje powinny ponownie sprawdzić poziom oddziaływania na środowisko i sporządzić zapisy z wyników pomiarów. Organizacje muszą również przeprowadzać kontrolne audyty, sprawdzające czy wdrożony system działa zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001
oraz ustalonymi wcześniej wymaganiami organizacji.

4. Wykonaj (ang. Act)

Ostatnim krokiem w cyklu systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest przeprowadzenie przeglądu, w trakcie którego organizacja będzie mogła zanalizować uzyskane wyniki oraz określić w jakim stopniu zostały osiągnięte wyznaczone cele. Norma wymaga również, aby na tym etapie organizacje zdecydowały, czy potrzebne jest wprowadzenie jakichkolwiek modyfikacji lub poprawek do działań, polityki środowiskowej lub celów organizacji. Działania podjęte w wyniku tych ustaleń, będą podstawą do stałego doskonalenia wyników organizacji.

Norma ISO 14001 wymaga, aby cykl systemu zarządzania środowiskowego był stale powtarzany, tak aby oddziaływanie firmy na środowisko naturalne było systematycznie kontrolowane, a wyniki organizacji w kontekście minimalizacji negatywnego oddziaływania były coraz lepsze. Co więcej, zgodnie z wymaganiami ISO 14001, system zarządzania powinien być stale aktualizowany w stosunku do bieżących potrzeb i sytuacji.

[/vc_column]

Zaplanuj (ang. Plan)

Wykonaj (ang. Do)

Sprawdź (ang. Check)

Wykonaj (ang. Act)

DLA KOGO CERTYFIKAT ISO 14001?

dla kogo iso 14001

Certyfikat ISO dla systemu zarządzania środowiskowego może zostać przyznany każdej organizacji, która działa zgodnie z przepisami prawa oraz dąży do zminimalizowania swojego wpływu na środowisko naturalne. Ze względu na swoją uniwersalność, system zarządzania środowiskowego zgodny z ISO 14001 może sprawnie funkcjonować w każdej organizacji, bez względu na jej wielkość czy zakres działalności.

[/vc_row]

PRZENIESIENIE CERTYFIKATU DO BM TRADA

Proces transferu certyfikatu zostaje przeprowadzony w przypadku, gdy certyfikowana firma chce zmienić jednostkę certyfikującą bez utraty ważności swoich certyfikatów.

Transferu certyfikatu można dokonać na każdym etapie cyklu certyfikacji, tzn. zarówno na etapie audytu nadzorującego, jak i podczas re-certyfikacji.
ZA
Warunkiem przeprowadzenia transferu jest spełnienie następujących warunków:

 • posiadanie ważnego certyfikatu, wydanego przez akredytowaną jednostkę
 • posiadanie raportów z audytu certyfikującego oraz audytów nadzoru i ewentualnych kart niezgodności
  (z całego poprzedniego cyklu certyfikacji)
 • zamknięcie wszystkich głównych niezgodności zidentyfikowanych w trakcie poprzedniego audytu.
  W celu rozpoczęcia transferu certyfikatu, należy skontaktować się z jednostką certyfikującą i przesłać wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli organizacja kwalifikuje się do transferu oraz akceptuje ofertę jednostki, możliwe będzie podpisanie umowy na certyfikację

Organizacja, która dokonała transferu, otrzymuje certyfikat od nowej jednostki.

Jeśli nie postanowiono inaczej, kolejne audyty nadzoru lub re-certyfikacji odbędą się zgodnie z programem ustalonym przez poprzednią jednostkę certyfikującą.

transfer iso 14001

PRZEJŚCIE NA ISO 14001:2015

Wszystkie organizacje posiadające certyfikat ISO 14001:2004 mają trzy lata na przejście na nową normę
ISO 14001:2015Norma ISO 14001:2015 została opublikowana 15 września 2015 roku. Oznacza to, że wszystkie obecne certyfikaty wydane na zgodność z ISO 14001:2004 będą ważne tylko do września 2018 roku.

Przejścia na nową normę można dokonać przy okazji corocznego audytu nadzoru albo re-certyfikacji lub też poprzez dodatkowy audyt specjalny.

Biorąc pod uwagę czas potrzebny do zamknięcia ewentualnych niezgodności zidentyfikowanych w trakcie audytu przejścia, a także czas potrzebny na weryfikację dokumentacji i podjęcie decyzji dotyczącej certyfikacji, wszystkie audyty przejściowe muszą odbyć się przed czerwcem 2018 roku.

Wszystkie normy ISO są regularnie weryfikowane i poprawiane w celu dostosowania ich do zmieniających się potrzeb rynku. Ostatnia rewizja normy ISO 14001, która została przeprowadzona w 2004 roku, wprowadzała jedynie nieznaczne modyfikacje. Tym razem, Grupa Robocza ISO pracująca nad nowym standardem środowiskowym, miała za zadanie przeprowadzić gruntowną rewizję normy, uwzględniając zmiany, które zaszły w podejściu do ochrony środowiska oraz prowadzenia działalności. Ponadto, nowa norma powinna pozostać aktualna i adekwatna do potrzeb różnych organizacji przez wiele lat.

 • Struktura normy została dostosowana do modelu przedstawionego w załączniku SL
 • Zwiększono nacisk na integrację systemu zarządzania środowiskowego ze strategia biznesowa organizacji
 • Zakres odpowiedzialności najwyższego kierownictwa w zakresie systemu zarządzania został poszerzony
 • Wprowadzono nowe wymagania dotyczące określania ryzyka i szans (podejście oparte na ocenie ryzyka)
 • Nowa norma umożliwia organizacjom większą swobodę w tworzeniu dokumentacji systemowej
 • W większym stopniu skoncentrowano się na kwestii ochrony środowiska
 • Została wprowadzona perspektywa cyklu życia, wymagająca rozważania aspektów środowiskowych na wszystkich etapach życia wyrobów
 • Terminologia i niektóre pojęcia zostały zastąpione nowymi, wspólnymi dla wszystkich nowych norm systemów zarządzania ISO

Organizacje mogą wykorzystywać ISO 14001 do wyróżnienia się wśród konkurencji, a także, bardzo często, do uzyskania korzyści finansowych, dzięki poprawie skuteczności i wydajności organizacji.

kevin_mckinley
Kevin McKinley
Sekretarz Generalny ISO
bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o certyfikat ISO 14001!

ZAPYTAJ O OFERTĘ
PRZENIEŚ CERTYFIKAT DO BM TRADA