bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o certyfikat Secured by Design!

KONTAKT

SECURED BY DESIGN

(SBD – bezpieczeństwo poprzez projekt) jest wyróżnieniem przyznawanym dla organizacji produkujących wyroby,
które spełniają wymagania ustalone przez policję brytyjską

KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI SECURED BY DESIGN

Możliwość stosowania znaków certyfikacji
Q-Mark na produkcie
Kontrola nad produkcją dzięki wdrożonemu systemowi
Zwiększenie zaufania klientów
Możliwość udziału
w przetargach
do projektów Secured by Design

INFORMACJE OGÓLNE NT. CERTYFIKACJI SECURED BY DESIGN

Program Secured by Design, opracowany w 1989 roku przez związek funkcjonariuszy policji (Association of Chief Police Officers), ma na celu zmniejszenie przestępczości oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w miejscach zamieszkania i innych miejscach użytkowanych przez człowieka, takich jak parkingi czy lokale handlowo usługowe. Zgodnie z podstawowym założeniem programu SBD, o bezpieczeństwie należy myśleć już w fazie projektowania przestrzeni i budynków. Standardy SBD obejmują zarówno wymagania dotyczące konstrukcji budynków jak i aranżacji architekturalnej.

Certyfikacja Q Mark dla drzwi i okien o zwiększonym bezpieczeństwie oferowana przez BM TRADA spełnia wszystkie wymagania programu Secured by Design. Oznacza to, że producenci, którzy uzyskają certyfikat Q-Mark Enhanced Security będą mogli uzyskać licencję Secured by Design od ACPO CPI (Association of Chief Police Officers Crime Prevention Initiative) oraz startować w przetargach do projektów deweloperskich wymagających zgodności z wymaganiami SBD.

ZASADY PRZYZNAWANIA SECURED BY DESIGN

Drzwi wejściowe oraz okna użyte w projektach SBD muszą spełniać szereg wytycznych odnoszących się do wytrzymałości, odporności na warunki pogodowe czy funkcjonalności. Certyfikacja bezpiecznych drzwi i okien dotyczy dwóch aspektów: właściwości wyrobów oraz produkcji.

Właściwości produktów są sprawdzane poprzez odpowiednie badania, które muszą być regularnie przeprowadzone na wszystkich wyrobach objętych certyfikacją. Przebieg produkcji, która musi być objęta odpowiednim systemem zarządzania jakością (np. ISO 9001), jest weryfikowany w trakcie audytów zakładów produkcyjnych. Dzięki temu, że certyfikacja obejmuje zarówno przegląd wyników z badań jak i regularną kontrolę produkcji, certyfikaty stanowią wiarygodny dowód potwierdzający, że dane wyroby stale spełniają wymagania standardów.

Wymagania dla drzwi i okien o zwiększonym bezpieczeństwie

Przed przystąpieniem do audytu certyfikującego, producenci bezpiecznych drzwi i okien
muszą spełnić kilka warunków:

BADANIA

Wszystkie drzwi i okna, które mają zostać objęte certyfikacją, muszą spełniać wymagania norm dla poszczególnych rodzajów produktów, oraz zostać przetestowane na zgodność z normą BS 6375 i PAS 24. Norma BS 6375 określa wymagania odnoszące się do ogólnych właściwości, takich jak siły operacyjne, przepuszczalność powietrza, odporność na wiatr, działanie przy pracy cyklicznej czy podstawowe bezpieczeństwo. PAS 24 jest natomiast standardem wyznaczającym wymagania dla zwiększonego bezpieczeństwa drzwi i okien. Testy przeprowadzane na zgodność z PAS 24 sprawdzają wytrzymałość na potencjalny atak intruza, który mógłby używać siły własnego ciała lub specjalistycznych narzędzi.

Badania muszą zostać przeprowadzone na wszystkich rodzajach produktów, które mają zostać objęte certyfikacją. Próbki wybrane do badań, muszą pochodzić z zakładów produkcyjnych objętych certyfikacją, w których funkcjonuje ten sam system zarządzania jakością lub zakładowej kontroli produkcji, który będzie stosowany po certyfikacji. Ponadto, wybrane produkty muszą stanowić reprezentacyjną próbkę wyrobów.

Laboratorium przeprowadzające testy musi posiadać akredytację organizacji UKAS lub jej krajowego odpowiednika (np. PCA). Test na wymaganą normę musi być objęty zakresem akredytacji danego laboratorium.

Badania muszą zostać przeprowadzone na zgodność z aktualnym wydaniem norm. W przypadku testów przeprowadzonych zgodnie z poprzednimi wersjami standardów, konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych badań.

W przypadku, gdy istnieją wątpliwości odnośnie wiarygodności przedstawionych badań lub niezależności laboratorium, BM TRADA może nie zaakceptować raportów z badań spełniających powyższe kryteria.

Raporty z badań muszą zostać przetłumaczone na język angielski. Tłumaczenie musi zostać oficjalnie zatwierdzone przez organizację poświadczającą wyniki przeprowadzonych testów.

testy_powietrza_drzwi

SYSTEM ZARZĄDZANIA

systemy zarządzania

Przed przystąpieniem do certyfikacji, w każdej Organizacji musi zostać wdrożony sprawnie funkcjonujący system zarządzania. Może to być, na przykład, ISO 9001 lub Zakładowa Kontrola Produkcji. System powinien być wdrożony przynajmniej 3 miesiące przed certyfikacją. System nie musi być certyfikowany.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Każdy certyfikowany wyrób powinien posiadać przygotowaną specyfikację techniczną, udostępnianą audytorom do wglądu w czasie audytu. Organizacja powinna także stosować procedury zapewniające, że każde drzwi i okna są wyprodukowane zgodnie z opracowaną specyfikacją.

secure by design certyfikat

ETYKIETOWANIE PRODUKTÓW

W celu umożliwienia identyfikacji produktów, wszystkie certyfikowane drzwi i okna muszą posiadać etykiety zawierające nazwę jednostki certyfikującej oraz informacje na temat odpowiedniego standardu, np. BS 7412 i PAS 24.

secure_by_design_logotyp
Etapy certyfikacji Secured by Design

Etap 1

Kontakt z biurem BM TRADA i wypełnienie wniosku o wycenę certyfikacji. Do przygotowania oferty potrzebne są informacje o produkowanych wyrobach, ilości pracowników i oddziałów organizacji. Niezbędne są także informacje o przeprowadzonych testach produktów i wdrożonym systemie zarządzania

Etap 2

Klient otrzymuje wycenę a także informację na temat wymagań, które należy spełnić przed przystąpieniem do audytu. Wszystkie wymagania są wyszczególnione na Liście Kontrolnej, którą każda organizacja otrzymuje i wypełnia przed przystąpieniem do audytu

Etap 3

Kiedy organizacja jest przygotowana do audytu, należy wypełnić wszystkie dokumenty – Listę Kontrolną, Formularz Aplikacyjny, podpisać Umowę – i przekazać je do jednostki certyfikującej

Etap 4

Audyt polega na wizycie w miejscu produkcji i zwykle trwa jeden dzień. W trakcie audytu, przede wszystkim sprawdzana jest dokumentacja systemu zarządzania i raporty z przeprowadzonych testów. Ponadto, audytor obserwuje proces produkcji i przeprowadza rozmowy z wybranymi pracownikami

Etap 5

Po przeprowadzonym audycie sporządzany jest raport, który zostaje przekazany do Klienta i do biura BM TRADA, do weryfikacji. Jeśli jej wynik będzie pozytywny, Klient otrzymuje certyfikat. Po otrzymaniu certyfikatu, Klient może także stosować znaki handlowe Q Mark, które zostają przesłane wraz z certyfikatem

Etap 6

Certyfikat zostaje wydany na okres 3 lat. W tym czasie należy podchodzić do okresowych audytów w miejscu produkcji, sprawdzających funkcjonowanie systemu kontroli produkcji. Wymagane jest także regularne powtarzanie testów produktów. Jeśli firma posiada certyfikowany system zgodny z ISO 9001, BM TRADA będzie przeprowadzać tylko jeden audyt w roku
bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o certyfikat Secured by Design!

KONTAKT