bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o certyfikat ISO 9001!

ZAPYTAJ O OFERTĘ
PRZENIEŚ CERTYFIKAT DO BM TRADA

KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI ISO 9001

Zaufanie klientów/ wzrost satysfakcji konsumentów
Wzrost wydajności
Oszczędność finansowa
Poprawa wizerunku organizacji
Możliwość nawiązywania współpracy z różnymi organizacjami w kraju i za granicą
Większa konkurencyjność

ISO 9001 jest międzynarodowo uznanym standardem dotyczącym jakości. Certyfikacja zapewnia Twoich klientów, że organizacja jest w pełni zaangażowana w zarządzanie jakością przy stale trwającym nadzorze zewnętrznej, niezależnej jednostki certyfikującej.

ISO 9001 to nie przyjęcie nowego systemu, a jedynie udokumentowanie istniejących już procesów i jeśli jest taka potrzeba przeorganizowanie ich w celu zapewnienie, iż spełniają one wymagania niniejszej normy.
Działania te zmierzają do realizacji głównej zasady normy – zwiększenia satysfakcji Klienta.

System Zarządzania Jakością (QMS) może przyczynić się do usprawnienia działalności organizacji oraz zwiększenia ilości podejmowanych przez nią przedsięwzięć, gdyż poprzez jego wdrożenie następuje wzrost skuteczności poszczególnych procesów i całej Organizacji firmy, a tym samym – zwiększenie jej dochodów.

korzyści z iso 9001

DLA KOGO CERTYFIKAT ISO 9001?

dla kogo iso 9001

Norma ISO 9001 jest przeznaczona dla każdej organizacji, która chce udowodnić, że zależy jej na dostarczaniu produktów i świadczeniu usług o jak najlepszej jakości.

Certyfikat ISO 9001 mogą uzyskać zarówno wielooddziałowe korporacje jak i kilkuosobowe przedsiębiorstwa, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. System zarządzania zgodny z ISO 9001 sprawdzi
się w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, urzędach, placówkach medycznych i edukacyjnych, instytucjach publicznych i wszelkich innych organizacjach.

PRZENIESIENIE CERTYFIKATU DO BM TRADA

Proces transferu certyfikatu zostaje przeprowadzony w przypadku, gdy certyfikowana firma chce zmienić jednostkę certyfikującą bez utraty ważności swoich certyfikatów.

Transferu certyfikatu można dokonać na każdym etapie cyklu certyfikacji, tzn. zarówno na etapie audytu nadzorującego, jak i podczas re-certyfikacji.

Warunkiem przeprowadzenia transferu jest spełnienie następujących warunków:

 • posiadanie ważnego certyfikatu, wydanego przez akredytowaną jednostkę
 • posiadanie raportów z audytu certyfikującego oraz audytów nadzoru i ewentualnych kart niezgodności
  (z całego poprzedniego cyklu certyfikacji)
 • zamknięcie wszystkich głównych niezgodności zidentyfikowanych w trakcie poprzedniego audytu.
  W celu rozpoczęcia transferu certyfikatu, należy skontaktować się z jednostką certyfikującą i przesłać wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli organizacja kwalifikuje się do transferu oraz akceptuje ofertę jednostki, możliwe będzie podpisanie umowy na certyfikację

Organizacja, która dokonała transferu, otrzymuje certyfikat od nowej jednostki.

Jeśli nie postanowiono inaczej, kolejne audyty nadzoru lub re-certyfikacji odbędą się zgodnie z programem ustalonym przez poprzednią jednostkę certyfikującą.

przeniesienie_certyfikatu_iso

PRZEJŚCIE NA ISO 9001:2015

Wszystkie organizacje posiadające certyfikat ISO 9001:2008 mają trzy lata na przejście na nową normę
ISO 9001:2015Norma ISO 9001:2015 została opublikowana 15 września 2015 roku. Oznacza to, że wszystkie obecne certyfikaty wydane na zgodność z ISO 9001:2008 będą ważne tylko do września 2018 roku.

Przejścia na nową normę można dokonać przy okazji corocznego audytu nadzoru albo re-certyfikacji lub też poprzez dodatkowy audyt specjalny.

Biorąc pod uwagę czas potrzebny do zamknięcia ewentualnych niezgodności zidentyfikowanych w trakcie audytu przejścia, a także czas potrzebny na weryfikację dokumentacji i podjęcie decyzji dotyczącej certyfikacji, wszystkie audyty przejściowe muszą odbyć się przed czerwcem 2018 roku.

Normy ISO są zwykle weryfikowane co 5-10 lat (przeprowadzane są mniejsze i większe rewizje). Ostatni raz, zasadnicze zmiany zostały wprowadzone do ISO 9001 w 2000 roku. Od tego czasu, krajobraz gospodarczy i biznesowy uległ istotnym przekształceniom. Klienci mają coraz większe wymagania, a na rynku pojawił się szeroki wybór nowych technologii. W związku z tym, norma ISO 9001 została zmodyfikowana w celu dostosowania do coraz bardziej złożonych potrzeb i oczekiwań. Standard został również zmieniony tak, aby można było go zastosować nie tylko w firmach produkcyjnych, ale także w sektorze usługowym. Ponadto, rewizja normy miała na celu również dostosowanie normy do struktury wysokiego poziomu z Załącznika SL. Twórcy nowej normy ISO 9001 koncentrowali się także na uproszczeniu pojęć i sformułowań tekstu normy, aby jej treść była zrozumiała i łatwa do interpretacji przez każdego zainteresowanego.

 • Struktura normy została dostosowana do modelu przedstawionego w załączniku SL
 • Norma wyznacza zwiększone wymagania wobec najwyższego kierownictwa, ujęte w nowym punkcie zatytułowanym “Przywództwo”
 • Wprowadzono nowe wymagania dotyczące określania ryzyka i szans (podejście oparte na ocenie ryzyka)
 • Organizacje są obecnie zobowiązane do uwzględniania całego kontekstu organizacji oraz rozpatrzenia potrzeb stron zainteresowanych przy określaniu zakresu systemu zarządzania
 • Nowa norma umożliwia większą dowolność w tworzeniu dokumentacji systemu zarządzania
 • Jednym z najważniejszych aspektów systemu zarządzania zgodnego z ISO 9001 ma być koncentracja na osiąganiu wyników
 • Norma podkreśla także konieczność zdobywania i utrzymywania wiedzy organizacji, potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesów
 • Terminologia i pewne pojęcia zostały zastąpione nowymi

ISO 9001:2015 jest mniej nakazowa od poprzedniej wersji. Jest oparta na efektach działalności, koncentruje się na tym, co należy osiągnąć, a nie w jaki sposób. Uzyskano to dzięki połączeniu podejścia opartego na ryzyku z cyklem PDCA na wszystkich poziomach organizacji, uwzględniając kontekst, w jakim działa organizacja.[…]
Traktuj nową normę jako możliwość doskonalenia swojego systemu zarządzania jakością, a nie nowy zestaw wymagań, które musisz spełniać.

nigel_croft
dr Nigel Croft
Przewodniczący Komitetu Technicznego ISO
bmtrada-logo

Dla większości firm, jakość jest kluczowym aspektem, który w znacznej mierze decyduje o pozycji instytucji na rynku. Z tego powodu, wiele organizacji decyduje się na wdrożenie sprawdzonego systemu zarządzania, który zwiększy wydajność firmy oraz umożliwi kontrolowanie jakości i systematyczną poprawę jej osiągnięć.

Jednym z najpopularniejszych Systemów Zarządzania Jakością, jest system wyznaczony przez normę ISO 9001. Norma ta zawiera szereg wytycznych, które wskazują w jaki sposób można zarządzać firmą, aby osiągała ona jak najlepsze rezultaty. Wytyczne te są oparte na ośmiu zasadach, które stanowią fundament systemu zarządzania, zgodnego z ISO 9001.

ZASADY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

1. Koncentracja na Kliencie i innych stronach zainteresowanych

Zgodnie z ISO 9001 o sukcesie organizacji najlepiej świadczy zaufanie klientów i innych kontrahentów. Właśnie dlatego tak istotnym elementem normy jest podejmowanie działań, mających na celu rozpoznanie i zaspokojenie wszelkich potrzeb klientów. Pracownicy powinni być świadomi, czego oczekują odbiorcy i uwzględniać te potrzeby przy realizowaniu swoich działań. Organizacja, która będzie świadomie dbać o relacje z klientami i odpowiadać na ich potrzeby, ma znacznie większe możliwości na rynku.

2. Przywództwo

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby osoby zarządzające firmą kierowały się jednolitymi celami. Zadaniem kierownictwa, w kontekście systemu zarządzania jakością, jest stworzenie w organizacji środowiska, w którym wszyscy pracownicy będą zmotywowani do osiągania wyznaczonych celów. Oznacza to, że poza zapewnieniem niezbędnych zasobów, osoby zarządzające organizacją powinny również dbać o świadomość pracowników w kwestii polityki firmy oraz jakości.

3. Zaangażowanie pracowników

Świadczenie usług i produkowanie wyrobów o jak najwyższej jakości byłoby niemożliwe bez odpowiedniego personelu. Dlatego norma ISO 9001 kładzie nacisk na komunikację wewnętrzną, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz stwarzanie pracownikom jak najlepszych warunków do pracy i stałego rozwoju. Takie działania pozytywnie wpływają na relacje międzyludzkie w organizacji, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności i motywacji pracowników.

4. Podejście procesowe

Według normy ISO 9001, organizacja będzie osiągać najlepsze wyniki, jeśli jej działania będą postrzegane jako powiązane ze sobą procesy. Taka metodologia powinna umożliwić najbardziej skuteczne zarządzanie, ułatwiając optymalną dystrybucję zasobów oraz kontrolę nad osiąganymi rezultatami końcowymi.

5. Podejście systemowe

Zgodnie z założeniami normy ISO 9001, powiązane ze sobą procesy przebiegające w organizacji, powinny być traktowane jako całe systemy. Aby to osiągnąć,
należy nie tylko zidentyfikować procesy, ale także zrozumieć powiązania pomiędzy nimi. Postrzeganie organizacji całościowo, jako systemu, lub zbioru systemów, umożliwia bardziej skuteczne zarządzanie i osiąganie lepszych wyników.

W najnowszym wydaniu normy ISO 9001, z 2015 roku (ISO 9001:2015), pojęcie podejścia systemowego zostało porzucone. Nie oznacza to jednak, że zasady podejścia systemowego już nie obowiązują. Koncepcja ta jest integralną częścią systemu zarządzania i przejawia się w pozostałych zasadach, zwłaszcza
w podejściu procesowym. Z tego względu, twórcy nowej normy zdecydowali,
że nie ma potrzeby osobnego wyszczególniania zasady podejścia systemowego.

6. Doskonalenie

Norma ISO 9001 zakłada, że każda organizacja musi skoncentrować się na stałym doskonaleniu swojej działalności, aby móc stale osiągać dobre wyniki, bez względu na zmiany na rynku, oraz wewnątrz organizacji. Doskonalenie powinno przejawiać
się w stałej kontroli swoich procesów i zapobieganiu ewentualnym problemom oraz natychmiastowej reakcji na nowe czynniki, które mają wpływ na działalność firmy. Dzięki podejmowaniu świadomych działań w kierunku doskonalenia, organizacja będzie mogła stale się rozwijać, cały czas dostarczając wysokiej jakości usługi i produkty.

7. Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty

Twórcy normy ISO 9001 podkreślają, że decyzje dotyczące działalności organizacji warto opierać o analizę faktów i dowodów. Dzięki obiektywnej ocenie sytuacji, która powinna być przeprowadzona przez kompetentne osoby, na podstawie sprawdzonych i dokładnych informacji, proces podejmowania decyzji będzie łatwiejszy. Ponadto, przy takim podejściu, istnieją większe szanse na pozytywne rezultaty podjętych decyzji.

8. Zarządzanie relacjami ze stronami zainteresowanymi

W normie ISO 9001 zaznaczono, że strony zainteresowane, jak na przykład dostawcy usług czy materiałów, mają istotny wpływ na pracę organizacji, dlatego warto dbać o relacje z nimi. Zgodnie z zasadami normy, bardzo istotne jest zidentyfikowanie tych stron i ich potrzeb. Organizacje powinny troszczyć
się o skuteczną komunikację i podział zasobów ze stronami zainteresowanymi,
tym samym ułatwiając wszystkim współpracę i osiąganie jak najlepszych wyników.

Koncentracja na Kliencie i innych stronach zainteresowanych

Przywództwo

Zaangażowanie pracowników

Podejście procesowe

Podejście systemowe

W najnowszym wydaniu normy
ISO 9001:2015, pojęcie podejścia systemowego zostało porzucone

Doskonalenie

Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty

Zarządzanie relacjami ze stronami zainteresowanymi

bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o certyfikat ISO 9001!

ZAPYTAJ O OFERTĘ
PRZENIEŚ CERTYFIKAT DO BM TRADA