bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o oznakowanie CE dla Twoich produktów!

KONTAKT

DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ
O OZNAKOWANIE CE?

Oznakowanie CE jest symbolem potwierdzającym, że dany produkt spełnia wymagania dyrektyw europejskich.

Oznakowanie CE jest obowiązkowe dla większości materiałów budowlanych, które mają być sprzedawane na rynku europejskim. Dostosowanie produktu do wymaganych norm jest odpowiedzialnością producenta. Oznakowanie dotyczy tylko wyrobów objętych Dyrektywami Nowego Podejścia.

Dyrektywy Nowego Podejścia to regulacje prawne, obowiązkowe dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Dyrektywy te zostały stworzone w celu ujednolicenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów dla ludzi i środowiska. Wprowadzenie jednolitych przepisów dla wszystkich krajów Wspólnoty Europejskiej umożliwiło swobodny przepływ towarów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa konsumentów w całej Europie.

znak CE

W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ OZNAKOWANIE CE?

dla kogo oznakowanie CE

Oznakowanie CE jest nanoszone przez samego producenta, na jego własną odpowiedzialność. Umieszczenie znaku na produkcie lub jego opakowaniu stanowi deklarację zgodności z zasadniczymi wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa wyrobów.

Znak CE można jednak umieścić dopiero po przeprowadzeniu właściwej oceny wyrobu, oraz udowodnieniu zgodności z wyżej wspomnianymi wymaganiami. W przypadku niektórych wyrobów, ocenę zgodności można przeprowadzić samodzielnie, w innych wymagany będzie udział trzeciej strony, czyli jednostki notyfikowanej. Rodzaj wymaganej oceny jest określony w odpowiedniej procedurze oceny zgodności, właściwej dla wybranego towaru.

BM TRADA jest notyfikowaną jednostką, posiadającą uprawnienia do przeprowadzania oceny zgodności dla materiałów budowlanych.

Etapy nadawania oznakowania CE

Zdefiniowanie oraz pogrupowanie swoich wyrobów

Podczas przyporządkowania danych wyrobów do grupy, należy wziąć pod uwagę różnice w częściach składowych i ich ewentualny wpływ na właściwości produktu. Trzeba również rozważyć możliwość doboru próbki, która będzie reprezentatywna dla wszystkich wyrobów w grupie.

Szczegółowy opis wszystkich grup stanowi wymaganą część dokumentacji produktów objętych oznakowaniem.

Określenie zasadniczych charakterystyk produktu

Zasadnicze charakterystyki to nazwy wszystkich cech technicznych wyrobu. Wykaz wszystkich zasadniczych charakterystyk znajduje się w załączniku ZA do zharmonizowanych norm. Dla każdej zasadniczej charakterystyki, ustalona została właściwość użytkowa, wyrażona opisem, wartością liczbową, klasą lub poziomem.

Normy unijne określają wymagany sposób oceny i weryfikacji właściwości użytkowej dla każdej charakterystyki. Po określeniu charakterystyk produktu wiadomo jakie procedury należy zastosować, aby móc zweryfikować i, w razie pozytywnych wyników, zadeklarować właściwości użytkowe dla swoich produktów.

Wdrożenie procedur i pozyskanie odpowiednich dowodów

W zależności od rodzaju produktu, należy zastosować odpowiedni system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu. Informacje na temat tego, jaki system oceny należy zastosować do danej grupy wyrobów, można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2004 roku. Obecnie jest 5 systemów oceny, oznaczonych cyframi 1+, 1, 2+, 3 i 4. Szczegółowe wymagania każdego z systemów zostały przedstawione w załączniku V do Rozporządzenia UE nr 305/2011.

Zazwyczaj organizacje są zobowiązane do przeprowadzania badań na zgodność z podanym w normie standardem. Próbki wybrane do badań powinny stanowić reprezentatywny przykład produktu z danej grupy. Norma wyznacza, czy laboratorium badające produkty musi być notyfikowane.

Ponadto, wszystkie organizacje stosujące oznakowanie CE, muszą posiadać wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). ZKP powinien obejmować wszystkie aspekty produkcji, które mogą mieć wpływ na zgodność wyrobu z normą, jak na przykład personel, wyposażenie, materiały, itd. System powinien być udokumentowany oraz stale nadzorowany. Takim systemem może być system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001, który bardzo często funkcjonuje w firmach produkcyjnych starających się o oznakowanie CE.

Dalsze procedury mogą się różnić, w zależności od danych właściwości użytkowych produktów.

Opracowanie Deklaracji właściwości użytkowych

Deklaracja stanowi najważniejszy dokument potwierdzający wiarygodność oznakowania CE. Należy w niej uwzględnić dane na temat producenta oraz wyrobu i jego właściwości użytkowych. Format deklaracji jest szczegółowo zdefiniowany przez instrukcję, którą można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z wymaganiami, deklaracja powinna zawierać przede wszystkim deklarowane właściwości użytkowe produktu oraz takie informacje jak: dane producenta, dane jednostki notyfikującej, opis przeznaczenia produktu czy informacje na temat stosowanych dokumentów oceny i norm. Różne wersje wyrobów o takich samych właściwościach mogą być zamieszczone w jednej deklaracji. Deklaracja musi być przetłumaczona na języki wszystkich państw, w których dany produkt będzie sprzedawany.

Opracowanie etykiety CE

Format etykiety CE i zasady jej stosowania są ściśle regulowane przez normy unijne. Etykieta składa się z symbolu CE oraz informacji na temat produktu i może być umieszczona na samym produkcie lub w dokumentach towarzyszących. Producent jest odpowiedzialny za utworzenie etykiety oraz zdecydowanie, w jakim miejscu zostanie ona umieszczona.
oznaczenie CE
bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o oznakowanie CE dla Twoich produktów!

KONTAKT