bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o certyfikat OHSAS 18001!

ZAPYTAJ O OFERTĘ
PRZENIEŚ CERTYFIKAT DO BM TRADA

KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI OHSAS 18001

Zwiększenie bezpieczeństwa w firmie
Ograniczenie zagrożeń, ilości wypadków
Poprawa wizerunku firmy
Lepsza organizacja pracy
Lepsza wydajność organizacji
Zmniejszenie ilości kontroli instytucji nadzorujących pracę przedsiębiorstw

DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ
O CERTYFIKAT OHSAS 18001?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zagadnienie, które dotyczy każdego przedsiębiorstwa. Zaniedbanie w tej kwestii może narazić pracowników na poważne ryzyko utraty zdrowia i życia, w rezultacie przynosząc firmie problemy związane z postępowaniem sądowym, wypłacaniem odszkodowań oraz utratą reputacji. Ponadto, bezpieczeństwo i higiena pracy są regulowane stosownymi wymaganiami prawnymi, do których przestrzegania jest zobowiązana każda organizacja.

Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest niezawodnym sposobem na kontrolę zgodności działania organizacji z wymaganiami prawnymi dotyczącymi BHP oraz, co najistotniejsze, na ochronę pracowników przed zagrożeniami zawodowymi.

Norma OHSAS 18001 jest powszechnie uznawanym i najczęściej stosowanym standardem wyznaczającym wymagania dotyczące systemu zarządzania BHP. Norma ta, podobna w swojej strukturze do norm ISO 9001 i 14001, opiera się na cyklu Deminga – systemie następujących po sobie działań, które należy wykonywać w dążeniu do ciągłego doskonalenia: planowanie, wykonywanie zaplanowanych czynności, sprawdzenie rezultatów i wprowadzenie odpowiednich zmian.

certyfikat systemu zarządzania bhp
bmtrada-logo

Chociaż norma OHSAS 18001 nie została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, system zarządzania BHP zgodny z OHSAS może zostać zintegrowany z systemami zarządzania ISO. W przyszłości ta integracja będzie prawdopodobnie jeszcze łatwiejsza, gdyż norma OHSAS ma zostać zastąpiona przez nową normę ISO – ISO 45001. Obecnie wciąż trwają prace nad nowym standardem, w którego tworzenie jest zaangażowana także Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization), czuwająca nad zgodnością nowej normy z międzynarodowymi standardami pracy. Celem twórców nowej normy jest nie tylko stworzenie standardu ułatwiającego integrację systemu zarządzania BHP z innymi systemami, ale również opracowanie wymagań, które będą adekwatne dla różnych organizacji na całym świecie.

1. Zaplanuj (ang. Plan)

Jednym z kluczowych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami OHSAS 18001 jest Polityka BHP – publicznie udostępniona deklaracja najwyższego kierownictwa organizacji dotycząca właśnie kwestii BHP w danym przedsiębiorstwie. Polityka BHP powinna stanowić fundament do planowania celów i działań związanych z systemem BHP.

Kolejne wymagania normy 18001, dotyczą konieczności opracowania procedur identyfikacji zagrożeń i przeprowadzania oceny ryzyka. Norma OHSAS 18001 nie narzuca jednej właściwej metodologii oceny ryzyka, tylko wymaga od organizacji doboru jak najbardziej adekwatnej i skutecznej metody, dostosowanej do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Identyfikacja czynników, które mogą zagrażać pracownikom, oraz przemyślenie sposobów na zminimalizowanie tych zagrożeń, jest niezbędnym krokiem w kierunku zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.

Istotnym elementem normy OHSAS 18001 jest również zgodność z wymaganiami prawnymi dotyczącymi BHP. W związku z tym, norma wymaga, aby organizacje zidentyfikowały wymagania, które dotyczą ich przedsiębiorstwa. Ważne jest również, aby aktualność przepisów była stale kontrolowana, a odpowiednie osoby w organizacji były świadome przepisów regulujących ich pracę.

Proces planowania powinien zaowocować wyznaczeniem odpowiednich celów systemu zarządzania BHP. Norma 18001 wymaga od organizacji rozważenia swoich możliwości przy określaniu celów, żeby zapobiec wyznaczaniu celów nieosiągalnych. Cele dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy odnoszą się,
np. do zmniejszenia poziomów ryzyka, zmniejszenia częstotliwości wypadków czy udoskonalenia pewnych działań. Wyznaczenie adekwatnych, mierzalnych celów jest niezbędnym elementem doskonalenia każdego systemu zarządzania.

2. Wykonaj (ang. Do)

W przypadku systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, drugi etap cyklu działań oznacza głównie realizację planu opracowanego w poprzedniej fazie wdrażania systemu. Organizacja powinna postępować zgodnie z ustalonymi wcześniej procedurami i przeprowadzić zaplanowane oceny ryzyka i zagrożeń w przedsiębiorstwie. Etap wykonywania działań obejmuje również odniesienie
się do występującego ryzyka oraz wdrożenie adekwatnych środków kontroli.
Zgodnie z wymaganiami normy OHSAS 18001, istotne jest również zaangażowanie pracowników w system zarządzania BHP. Należy zapewnić odpowiednie szkolenia, a także wyznaczyć osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania i określić ich zakres obowiązków. System będzie działał skutecznie tylko wtedy, jeśli w organizacji nie będzie problemów z komunikacją miedzy pracownikami oraz kadrą kierowniczą, dlatego istotne jest również ustalenie odpowiednich procedur komunikacji
w zakresie BHP. Standard podkreśla również, że to kierownictwo jest odpowiedzialne za skuteczność systemu zarządzania, dlatego zadaniem kadry kierowniczej jest nadzór nad wszystkimi działaniami.

3. Sprawdź (ang. Check)

Kolejny etap cyklu ciągłego doskonalenia systemu BHP polega na sprawdzeniu efektów wdrożenia systemu. Organizacja powinna odnieść się do uprzednio wyznaczonych procedur monitorowania BHP i dokonać odpowiednich pomiarów. Należy również przeprowadzić audyt wewnętrzny sprawdzający zgodność organizacji z wymaganiami normy oraz własnymi postanowieniami. Dzięki systematycznej weryfikacji można określić, czy system działa skutecznie,
a Organizacja osiąga wyznaczone cele.

4. Wykonaj (ang. Act)

Ostatnim etapem wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest przegląd zarządzania. Zgodnie z wymaganiami normy OHSAS 18001, przegląd musi być przeprowadzony przez najwyższe kierownictwo, którego zadaniem będzie ocena dotychczasowych wyników firmy, osiągniętych dzięki działaniu systemu oraz podjęcie decyzji odnośnie wprowadzenia ewentualnych zmian do systemu. Na podstawie wyników pomiarów, rezultatów audytu i innych wskaźników, kierownictwo może, miedzy innymi, wprowadzić zmiany do Polityki BHP lub określić nowe cele systemu. Regularne przeglądy i wprowadzanie niezbędnych poprawek jest warunkiem ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

Zaplanuj (ang. Plan)

Wykonaj (ang. Do)

Sprawdź (ang. Check)

Wykonaj (ang. Act)

DLA KOGO CERTYFIKAT OHSAS 18001?

dla kogo iso 14001

Norma OHSAS 18001 jest skierowana do wszystkich organizacji, które chcą poprawić poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim przedsiębiorstwie. Certyfikacja systemu zarządzania BHP zgodnego z OHSAS 18001 może zostać przeprowadzona w każdej firmie, bez względu na jej wielkość czy zakres działalności.

PRZENIESIENIE CERTYFIKATU DO BM TRADA

Proces transferu certyfikatu zostaje przeprowadzony w przypadku, gdy certyfikowana firma chce zmienić jednostkę certyfikującą bez utraty ważności swoich certyfikatów.

Transferu certyfikatu można dokonać na każdym etapie cyklu certyfikacji, tzn. zarówno na etapie audytu nadzorującego, jak i podczas re-certyfikacji.

Warunkiem przeprowadzenia transferu jest spełnienie następujących warunków:

  • posiadanie ważnego certyfikatu, wydanego przez akredytowaną jednostkę
  • posiadanie raportów z audytu certyfikującego oraz audytów nadzoru i ewentualnych kart niezgodności
    (z całego poprzedniego cyklu certyfikacji)
  • zamknięcie wszystkich głównych niezgodności zidentyfikowanych w trakcie poprzedniego audytu.
    W celu rozpoczęcia transferu certyfikatu, należy skontaktować się z jednostką certyfikującą i przesłać wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli organizacja kwalifikuje się do transferu oraz akceptuje ofertę jednostki, możliwe będzie podpisanie umowy na certyfikację

Organizacja, która dokonała transferu, otrzymuje certyfikat od nowej jednostki.

Jeśli nie postanowiono inaczej, kolejne audyty nadzoru lub re-certyfikacji odbędą się zgodnie z programem ustalonym przez poprzednią jednostkę certyfikującą.

transfer iso 14001
bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o certyfikat OHSAS 18001!

ZAPYTAJ O OFERTĘ
PRZENIEŚ CERTYFIKAT DO BM TRADA