bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o certyfikat ISO 22000!

ZAPYTAJ O OFERTĘ
PRZENIEŚ CERTYFIKAT DO BM TRADA

KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI ISO 22000

Certyfikacja na zgodność z wymaganiami normy ISO 22000 jest ogólnie uznana i akceptowana przez odbiorców, jako forma przekazu wskazującego na spełnianie przez certyfikowaną firmę rygorystycznych zasad w zakresie bezpieczeństwa żywności
Wdrożenie ISO 22000 zapewnia zgodność działań z wymogami prawa
Zarządzanie ryzykiem (zapewnia dostawców i interesariuszy o kontroli zagrożeń), oraz pomaga osiągnąć lepszą efektywność operacyjną
Klarowny podział zarówno obowiązków i odpowiedzialności
Ograniczenie lub eliminacja reklamacji produktów
Ochrona marki

DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ
SIĘ O CERTYFIKAT ISO 22000?

Standard ISO 22000 narodził się w wyniku społecznej potrzeby zapewnienia, że każdy etap łańcucha dostaw i każda osoba zaangażowana w produkcję żywności pracuje zgodnie z rygorystycznymi standardami. ISO 22000, czyli System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS, Food Safety Management System) jest systemem, który umożliwia organizacjom wykazanie swego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa żywności.

Organizacja może być, w przeciwieństwie do HACCP, certyfikowana na zgodność z ISO 22000. W certyfikacji mogą uczestniczyć wszystkie organizacje związane z przemysłem spożywczym. Dzięki wspólnym elementom systemów ISO 22000 i ISO 9001, istnieje również możliwość połączenia systemów w zintegrowany system zarządzania.

certyfikat bezpieczeństwo żywności iso 22000

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SYSTEM ISO 22000?

dla kogo iso 22000

Międzynarodowa norma ISO 22000 jest odpowiednia dla każdego rodzaju organizacji związanej z przemysłem spożywczym, bez względu na rozmiar, czy położenie geograficzne. Organizacje na każdym etapie łańcucha produkcji żywności mogą zapewnić o swym zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa żywności, w związku z czym system przeznaczony jest dla:

 • Producentów żywności
 • Przetwórców żywności
 • Firm zajmujących się przechowywaniem i transportem żywności
 • Dystrybutorów żywności (punkty sprzedaży i usługodawcy)
 • Dotyczy również: producentów opakowań, czy środków czystości

PRZENIESIENIE CERTYFIKATU DO BM TRADA

Proces transferu certyfikatu zostaje przeprowadzony w przypadku, gdy certyfikowana firma chce zmienić jednostkę certyfikującą bez utraty ważności swoich certyfikatów.

Transferu certyfikatu można dokonać na każdym etapie cyklu certyfikacji, tzn. zarówno na etapie audytu nadzorującego, jak i podczas re-certyfikacji.

Warunkiem przeprowadzenia transferu jest spełnienie następujących warunków:

 • posiadanie ważnego certyfikatu, wydanego przez akredytowaną jednostkę
 • posiadanie raportów z audytu certyfikującego oraz audytów nadzoru i ewentualnych kart niezgodności
  (z całego poprzedniego cyklu certyfikacji)
 • zamknięcie wszystkich głównych niezgodności zidentyfikowanych w trakcie poprzedniego audytu.
  W celu rozpoczęcia transferu certyfikatu, należy skontaktować się z jednostką certyfikującą i przesłać wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli organizacja kwalifikuje się do transferu oraz akceptuje ofertę jednostki, możliwe będzie podpisanie umowy na certyfikację.

Organizacja, która dokonała transferu, otrzymuje certyfikat od nowej jednostki.

Jeśli nie postanowiono inaczej, kolejne audyty nadzoru lub re-certyfikacji odbędą się zgodnie z programem ustalonym przez poprzednią jednostkę certyfikującą.

transfer iso 22000

Norma ISO 22000 składa się z rdzenia w postaci elementów normy ISO 9001 oraz wymogów HACCP, czyli Analizy Zagrożeń i Kontroli Punktów Krytycznych
(Hazard Analysis Critical Control Points). System został opracowany przy zaangażowaniu ekspertów do spraw żywności i stowarzyszeń z całego świata. Założeniem systemu jest dostarczenie produktów, które zgodnie ze swym przeznaczeniem, są bezpieczne dla konsumenta.

Norma zawiera zasadnicze elementy służące zapewnieniu bezpieczeństwa żywności wzdłuż całego łańcucha żywnościowego:

 • Podejście systemowe
 • Kontrola zagrożeń prowadzona poprzez realizację programów i planów HACCP, stosowana w myśl bezpieczeństwa żywności
 • Ciągła aktualizacja i doskonalenie systemu

ZASADY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

Planuj

Projektuj

Wdrażaj

Eksploatuj

Utrzymuj

Aktualizuj

bmtrada-logo

Zapytaj BM TRADA o certyfikat ISO 22000!

ZAPYTAJ O OFERTĘ
PRZENIEŚ CERTYFIKAT DO BM TRADA